Statut

STATUT PRZEDSZKOLA „HIPCIO”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania Przedszkola „Hipcio”.
 2. Przedszkole jest niepubliczną placówką oświatową, która pełni funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.
 3. Dyrektorem oraz organem prowadzącym przedszkole jest Anna Pettke.
 4. Dyrektor zarządza placówką w sposób zapewniający dzieciom bezpieczeństwo oraz możliwość rozwoju psychicznego i fizycznego zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami. Zapewnia również zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową określoną przez MEN.
 5. Dyrektor zawiera umowy z rodzicami/prawnymi opiekunami o świadczenie usług w przedszkolu.
 6. Dyrektor zobowiązuje się do zatrudnienia kadry spełniającej określone wykształcenie i doświadczenie.
 7. Przedszkole mieści się przy ul. Bosmańskiej1, 80-297 Banino/Dąbrowa.
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
 1. Przedszkole „Hipcio” funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem przerw i dni wolnych ustalanych przez Dyrektora placówki.
 2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45-17:00.
 3. Nabór do przedszkola odbywa się przez cały rok kalendarzowy.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka” oraz opłata rekrutacyjna w wysokości 400zł.
 5. O miejscu w przedszkolu decyduje kolejność zgłoszeń (jeśli dziecko posiada rodzeństwo w przedszkolu, kolejne dziecko ma pierwszeństwo).
 6. W przedszkolu przebywają dzieci w wieku 3-5. Możliwe jest również przyjęcie dziecka, które ukończyło 2 lata i 6 miesięcy.
 7. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku, bez zwrotu kosztów za chorobę lub urlop dziecka. Opłata za przedszkole ulega zmniejszeniu podczas przerwy wakacyjnej oraz świątecznej i jest ustalana przez Dyrektora. Czesne wynosi 630zł i jest płatne do 5-tego dnia każdego miesiąca.
 8. Rodzice/Prawni Opiekunowie zobowiązani są również do uiszczania opłat za wyżywienie dziecka, jeśli zamierzają korzystać z usług cateringowych.
 9. W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa dziecka będącego już w przedszkolu, czesne wynosi 530zł za drugie dziecko.
 10. Dyrektor placówki może dokonać skreślenia z listy dziecka w przypadku:
  • Systematycznego zalegania z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu,
  • Systematycznego zalegania z opłatami za wyżywienie dziecka w przedszkolu,
  • Gdy informacje podane w „Karcie zgłoszenia dziecka” są niezgodne z prawdą.
 11. Rodzic/Prawny opiekun ma prawo do złożenia rezygnacji, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
 12. Przedszkole zapewnia wychowankom odpoczynek w postaci leżakowania.
 13. Przedszkole nie zapewnia ubezpieczenia dziecka od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
 1. Przedszkole „Hipcio” realizuje następujące zadania i cele:
  1. zapewnia bezpieczne warunki do wspierania rozwoju dziecka,
  2. uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, pomaga w rozwoju jego zdolności,
  3. zapewnia dziecku odpowiednią opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną,
  4. prowadzi zabawy z elementami edukacyjnymi,
  5. prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze, dopasowane do potrzeb dziecka i zgodne z podstawą programową,
  6. stosuje różne formy pracy z dziećmi, aby były dla nich jak najatrakcyjniejsze
  7. umożliwia korzystanie z zajęć dodatkowych odpłatnych.
 2. Dzieci przebywające w placówce są pod opieką nauczyciela oraz pomocy nauczyciela.
 3. Na jednego opiekuna przypada nie więcej niż 15 dzieci.
 4. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dzieciom przebywającym w placówce.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialna jest kadra przedszkola.
 6. Plan dnia ustalany jest przez Dyrektora placówki i dopasowany jest do potrzeb rozwojowych dziecka.
PRAWA I OBOWIĄZKI OPIEKUNA/PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pomoce nauczyciela posiadający wykształcenie i doświadczenie wymagane do pracy na tym stanowisku, zgodne z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Kadra Przedszkola prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczą oraz edukacyjną, stosując przy tym kreatywne i nowoczesne metody.
 3. Kadra przedszkola wspomaga rozwój fizyczny i psychiczny dziecka, wspiera jego indywidualne zdolności i zainteresowania.
 4. Kadra przedszkola jest odpowiedzialna za podopiecznych podczas ich pobytu w placówce.
 5. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawie wychowania i edukacji dzieci, przekazuje informacje związane z ich zachowaniem i rozwojem.
 6. Kadra Przedszkola realizuje zalecenia Dyrektora oraz osób kontrolujących placówkę.
 7. Kadra Przedszkola ma prawo do szacunku ze strony wszystkich osób dorosłych oraz dzieci, swobody wyboru metod pracy, głoszenia własnych poglądów nienaruszających godności innych osób, stałego wsparcia i rozwoju własnej pracy, wynagrodzenia za swoją pracę oraz urlopu wypoczynkowego.
RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE
 1. Mają obowiązek:
  • podpisać umowę o świadczenie usług w przedszkolu;
  • podać prawdziwe informacje w „Karcie zgłoszenia dziecka”;
  • powiadomić Dyrektora lub kadrę przedszkola o zdarzeniach mających istotny wpływ na zdrowie oraz zachowanie dziecka;
  • przestrzegania statutu oraz regulaminu przedszkola „Hipcio”.
 2. Mają prawo do:
  • wyrażania i przekazywania Dyrektorowi lub kadrze przedszkola opinii na temat pracy placówki;
  • uzyskania rzetelnej informacji na temat rozwoju i zachowania swojego dziecka;
  • uzyskania informacji na temat pracy przedszkola oraz oferty;
  • upoważnienia osoby pełnoletniej do odbioru dziecka.
 3. Rodzice mają prawo do uczestniczenia w zajęciach i wydarzeniach wyznaczonych przez Dyrektora przedszkola.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Statut przedszkola „Hipcio” obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków tej placówki: rodziców, kadrę przedszkola, dzieci, dyrektora.
 2. Dyrektor może dokonywać zmian w regulaminie oraz statucie na potrzeby organizacyjne, uprzednio informując o tym rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Dla zapewnienia znajomości statutu oraz regulaminu placówki ustala się ich publikację na stronie www oraz w placówce.
 4. Statut obowiązuje od dnia 01.09.2022r.
Menu