Regulamin

REGULAMIN PRZEDSZKOLA „HIPCIO”

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Przedszkole „Hipcio” zwane dalej przedszkolem, mieści się w Dąbrowej/Banino, przy ul. Bosmańskiej 1.
 2. Dyrektorem Przedszkola i zarazem organem prowadzącym jest Anna Pettke.
 3. Kadra Przedszkola posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku 3-5 lat.
 4. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach6:45 – 17:00.
 5. W sytuacji, gdy dziecko ukończy 2 lata i 6 miesięcy może być przyjęte do przedszkola.
 6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem przerwy wakacyjnej, przerwy świątecznej oraz dni ustawowo wolnych od pracy. O wszystkich dniach wolnych rodzice zostaną poinformowani z wyprzedzeniem przez Dyrektora.
 7. Dyrektor zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych dni wolnych poprzedzających lub następujących bezpośrednio po dniu ustawowo wolnym od pracy (tzw. „długich weekendów”).
§ 2 OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLA
 1. Zadaniem przedszkola jest sprawowanie nad dziećmi w wieku 3-5 lat funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z podstawą programową określoną przez MEN.
 2. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, która ma obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo, higienę, dobre samopoczucie, prowadzić zajęcia edukacyjne oraz organizować czas w taki sposób, aby dzieci nie zdążyły zatęsknić za rodzicami.
 3. W przedszkolu organizowane są zajęcia edukacyjne, plastyczne, muzyczne, ruchowe, sensoryczne, językowe. Organizowane są także wycieczki oraz wizyty teatrzyków i innych gości.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom niezbędne pomoce dydaktyczne oraz zabawki, które wspierają ich rozwój.
 5. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich standardów czystości we wszystkich pomieszczeniach.
 6. Personel przedszkola ma obowiązek informowania rodziców w przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby. W takiej sytuacji rodzic ma obowiązek odebrać dziecko z placówki w ciągu 120 minut. W innym przypadku zostanie zamówiona wizyta lekarska na koszt rodzica.
 7. W przypadku zauważenia przez personel przedszkola wyraźnych oznak choroby u dziecka, pracownik przedszkola ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki, ze względu na zdrowie innych dzieci i personelu przebywających w przedszkolu.
 8. Kadra przedszkola nie jest upoważniona do podawania lekarstw dzieciom.
 9. Przedszkole nie zapewnia własnego wyżywienia. Posiłki dostarczane są przez firmę Cateringową Kazimierz Żołnowski . Opłata za wyżywienie wynosi 9,90zł. W przypadku stwierdzonych alergii pokarmowych rodzice mogą dostarczać przygotowane przez siebie posiłki do przedszkola. Przechowywane są one w odpowiednich warunkach oraz podawane dzieciom na odpowiedzialność rodzica. Jeśli kadra przedszkola stwierdzi, że posiłek nie nadaje się do spożycia, nie podaje go dziecku.
 10. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez dzieci przedmioty (w tym zabawki) i pozostawiane w placówce.
 11. Przedszkole ma za zadanie zapewnić dziecku miejsce na jego pościel oraz wyprawkę plastyczną.
§ 3 OBOWIĄZKI RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
 1. Rodzic/Prawny opiekun zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat na podany w umowie numer konta bankowego w wysokości:
  • 630 zł czesne,
  • 9,90zł dziennie za wyżywienie dziecka.

  Miesięczne czesne nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub urlopowania się dziecka – jest to gwarancja zachowania miejsca w przedszkolu. Każdorazowo za odwołanie posiłku w przypadku nieobecności dziecka, opłata ulega zmniejszeniu. Dyrektor obniża czesne w przypadku przerwy wakacyjnej lub świątecznej.

 2. W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa (będącego również w przedszkolu) opłata miesięczna wynosi 1160zł.
 3. Rodzic/Prawny Opiekun zobowiązuje się do powiadomienia przedszkola o nieobecności dziecka pod numerem telefonu: 516 128 130 w celu odwołania posiłku do godziny 8 . W innym przypadku opłata za wyżywienie zostanie naliczona zgodnie z dzienną stawką żywieniową.
 4. Rodzice/Prawni opiekunowie zobowiązują się do przyprowadzania oraz odbierania dziecka w godzinach otwarcia przedszkola. W przypadku spóźnienia się naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 80zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 5. Rodzice /Prawni opiekunowie zobowiązują się do wypełnienia stosownego upoważnienia do odbioru dziecka przez inne osoby pełnoletnie, dołączonego do „Karty zgłoszenia”.
 6. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest w pierwszej kolejności wypełnienie „Karty zgłoszenia”, uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 400zł, a następnie podpisanie umowy.
 7. Wyprawkę plastyczną zapewnia przedszkole w ramach opłaty rekrutacyjnej. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dokonania opłaty za podręczniki wybrane przez nauczycieli przedszkola.
 8. W przypadku przebycia przez dziecko choroby zakaźnej, rodzic zobowiązuje się do dostarczenia do placówki zaświadczenia o zakończeniu leczenia.
 9. Rodzic/Prawny opiekun ma prawo do złożenia rezygnacji, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
 10. Rodzic/Prawny opiekun zobowiązuje się do comiesięcznego wyprania pościeli oraz codziennego mycia oraz wyparzania bidonu/butelki/kubeczka.
 11. Rodzic/Prawny opiekun ma obowiązek poinformować Dyrektora o zmianie numeru telefonu lub adresu zamieszkania.
 12. Rodzic/Prawny opiekun zapewnia dobrowolnie dziecku ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Dyrektorem przedszkola a Rodzicem/Prawnym opiekunem oraz Kodeks Cywilny.
 2. Dyrektor przedszkola zobowiązuje się do informowania Rodziców/Prawnych Opiekunów o zmianach w cenniku, regulaminie oraz statucie z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Rodzice/Prawni opiekunowie wyrażają zgodę na publikację wizerunku dziecka na stronie internetowej przedszkola oraz Facebooku.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 31.10..2022 r.
Menu