Statut

STATUT KLUBU DZIECIĘCEGO „HIPCIO”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania Klubu Dziecięcego „Hipcio”.
 2. Klub Dziecięcy jest placówką, która pełni funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.
 3. Dyrektorem jest Anna Pettke, organem prowadzącym Anna i Paweł Pettke Hipcio Spółka Cywilna.
 4. Dyrektor zarządza placówką w sposób zapewniający dzieciom bezpieczeństwo oraz możliwość rozwoju psychicznego i fizycznego zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami.
 5. Dyrektor zawiera umowy z rodzicami/prawnymi opiekunami o świadczenie usług w Klubie.
 6. Dyrektor zobowiązuje się do zatrudnienia kadry spełniającej określone wykształcenie i doświadczenie.
 7. Klub Dziecięcy mieści się przy ul. H. Sienkiewicza 2/5, 83-330 Żukowo.
ORGANIZACJA KLUBU
 1. Klub Dziecięcy „Hipcio” funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem przerw i dni wolnych ustalanych przez Dyrektora placówki.
 2. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00.
 3. Nabór do Klubu odbywa się przez cały rok kalendarzowy.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Klubu jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka” oraz opłata wpisowa w wysokości 400zł.
 5. O miejscu w Klubie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. W Klubie przebywają dzieci w wieku 1-3, a jeśli utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym (co musi być poświadczone przez rodzica) opieka może być sprawowana do czasu ukończenia przez dziecko 4 lat.
 7. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku, bez zwrotu kosztów za chorobę lub urlop dziecka. Opłata za Klub ulega zmniejszeniu podczas przerwy wakacyjnej oraz świątecznej i jest ustalana przez Dyrektora. Czesne wynosi 990zł i jest płatne do 5-tego dnia każdego miesiąca.
 8. Rodzice/Prawni Opiekunowie zobowiązani są również do uiszczania opłat za wyżywienie dziecka, jeśli zamierzają korzystać z usług cateringowych.
 9. W przypadku uczęszczania do Klubu rodzeństwa dziecka będącego już w Klubie, czesne wynosi 950zł.
 10. Dyrektor placówki może dokonać skreślenia z listy dziecka w przypadku:
 • Systematycznego zalegania z opłatami za pobyt dziecka w Klubie,
 • Systematycznego zalegania z opłatami za wyżywienie dziecka w Klubie,
 • Gdy informacje podane w „Karcie zgłoszenia dziecka” są niezgodne z prawdą.
 1. Rodzic/Prawny opiekun ma prawo do złożenia rezygnacji, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.

 2. Klub dziecięcy zapewnia wychowankom odpoczynek w postaci leżakowania.
 3. Klub nie zapewnia ubezpieczenia dziecka od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
CELE I ZADANIA KLUBU
 1. Klub Dziecięcy „Hipcio” realizuje następujące zadania i cele:
 • zapewnia bezpieczne warunki do wspierania rozwoju dziecka,
 • uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, pomaga w rozwoju jego zdolności,
 • zapewnia dziecku odpowiednią opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną,
 • prowadzi zabawy z elementami edukacyjnymi,
 • prowadzi zajęcia edukacyjne oraz opiekuńczo – wychowawcze, dopasowane do potrzeb dziecka
 • stosuje różne formy pracy z dziećmi, aby były dla nich jak najatrakcyjniejsze
 1. Dzieci przebywające w placówce są pod opieką opiekuna.
 2. Na jednego opiekuna przypada nie więcej niż 8 dzieci.
 3. Klub Dziecięcy zapewnia bezpieczeństwo dzieciom przebywającym w Klubie.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są opiekunowie.
 5. Plan dnia ustalany jest przez Dyrektora placówki i dopasowany jest do potrzeb rozwojowych dziecka.
 6. Podczas nieobecności dziecka w Klubie, Dyrektor ma prawo na ten czas przyjąć inne dziecko.
PRAWA I OBOWIĄZKI OPIEKUNA/PRACOWNIKÓW KLUBU
 1. W Klubie zatrudnieni są opiekunowie posiadający wykształcenie i doświadczenie wymagane do pracy na stanowisku opiekuna dziecięcego, zgodne z aktualnym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Opiekun prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczą oraz edukacyjną, stosując przy tym kreatywne i nowoczesne metody.
 3. Opiekun wspomaga rozwój fizyczny i psychiczny dziecka, wspiera jego indywidualne zdolności i zainteresowania.
 4. Opiekun jest odpowiedzialny za podopiecznych podczas ich pobytu w Klubie.
 5. Opiekun współpracuje z rodzicami w sprawie wychowania i edukacji dzieci, przekazuje informacje związane z ich zachowaniem i rozwojem.
 6. Opiekun realizuje zalecenia Dyrektora oraz osób kontrolujących placówkę.
 7. Opiekun ma prawo do szacunku ze strony wszystkich osób dorosłych oraz dzieci, swobody wyboru metod pracy, głoszenia własnych poglądów nienaruszających godności innych osób, stałego wsparcia i rozwoju własnej pracy, wynagrodzenia za swoją pracę oraz urlopu wypoczynkowego.
RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE
 1. Mają obowiązek:
 • podpisać umowę o świadczenie usług w Klubie;
 • podać prawdziwe informacje w „Karcie zgłoszenia dziecka”;
 • powiadomić Dyrektora lub Opiekuna o zdarzeniach mających istotny wpływ na zdrowie oraz zachowanie dziecka;
 • przestrzegania statutu oraz regulaminu Klubu Dziecięcego „Hipcio”.
 1. Mają prawo do:
 • wyrażania i przekazywania Dyrektorowi lub Opiekunowi opinii na temat pracy Klubu;
 • uzyskania rzetelnej informacji na temat rozwoju i zachowania swojego dziecka;
 • uzyskania informacji na temat pracy Klubu oraz oferty;
 • upoważnienia osoby pełnoletniej do odbioru dziecka.
 • uczestniczenia w zajęciach i wydarzeniach wyznaczonych przez Dyrektora Klubu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Statut Klubu Dziecięcego „Hipcio” obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków tej placówki: rodziców, opiekunów, dzieci, dyrektora.
 2. Dyrektor Klubu może dokonywać zmian w regulaminie oraz statucie na potrzeby organizacyjne, uprzednio informując o tym rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Dla zapewnienia znajomości statutu oraz regulaminu placówki ustala się ich publikację na stronie www oraz w placówce.
 4. Statut obowiązuje od dnia 30.06.2022
Menu