Regulamin

REGULAMIN KLUBU DZIECIĘCEGO „HIPCIO”

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Klub dziecięcy „Hipcio” zwany dalej Klubem, mieści się w Żukowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 2/5.
 2. Dyrektorem Klubu jest Anna Pettke, organem prowadzącym jest Anna i Paweł Pettke Hipcio Spółka Cywilna.
 3. Kadra Klubu posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku do lat 3.
 4. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.
 5. W sytuacji, gdy dziecko ukończy 3 rok życia, a niemożliwe lub utrudnione jest objęcie go wychowaniem przedszkolnym, opieka nad nim może być sprawowana w Klubie do momentu ukończenia przez niego 4 roku życia.
 6. Klub funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem przerwy wakacyjnej, przerwy świątecznej oraz dni ustawowo wolnych od pracy. O wszystkich dniach wolnych rodzice zostaną poinformowani z wyprzedzeniem przez Dyrektora Klubu.
 7. Dyrektor zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych dni wolnych poprzedzających lub następujących bezpośrednio po dniu ustawowo wolnym od pracy (tzw. „długich weekendów”).
 8. Zapisy do Klubu odbywają się przez cały rok kalendarzowy.
 9. Rodzic może ubiegać się o bon opiekuńczy w gminie Żukowo w wysokości 120zł.
 10. Rodzic może ubiegać się bon żłobkowy „400+” – wniosek składany jest przez rodzica/opiekuna prawnego.
§ 2 OBOWIĄZKI KLUBU
 1. Zadaniem Klubu jest sprawowanie nad dziećmi do lat 3 funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz edukacyjnej.
 2. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, która ma obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo, higienę, dobre samopoczucie oraz organizować czas w taki sposób, aby dzieci nie zdążyły zatęsknić za rodzicami.
 3. W Klubie organizowane są zajęcia edukacyjne, plastyczne, muzyczne, ruchowe, sensoryczne, językowe.
 4. Klub zapewnia dzieciom niezbędne pomoce dydaktyczne oraz zabawki, które wspierają ich rozwój.
 5. Klub zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich standardów czystości we wszystkich pomieszczeniach.
 6. Personel Klubu ma obowiązek informowania rodziców w przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby. W takiej sytuacji rodzic ma obowiązek odebrać dziecko z placówki w ciągu 120 minut. W innym przypadku zostanie zamówiona wizyta lekarska na koszt rodzica.
 7. W przypadku zauważenia przez personel Klubu wyraźnych oznak choroby u dziecka, pracownik Klubu ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki, ze względu na zdrowie innych dzieci i personelu przebywających w Klubie.
 8. Kadra Klubu nie jest upoważniona do podawania lekarstw dzieciom.
 9. Klub nie zapewnia własnego wyżywienia. Posiłki dostarczane są przez firmę Cateringową Kazimierz Żołnowski . Opłata za wyżywienie wynosi 9,90zł. W przypadku stwierdzonych alergii pokarmowych rodzice mogą dostarczać przygotowane przez siebie posiłki do Klubu. Przechowywane są one w odpowiednich warunkach oraz podawane maluchom na odpowiedzialność rodzica. Jeśli kadra Klubu stwierdzi, że posiłek nie nadaje się do spożycia, nie podaje go dziecku.
 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez dzieci przedmioty (w tym zabawki) i pozostawiane w placówce.
 11. Klub ma za zadanie zapewnić dziecku miejsce na jego wyprawkę (m.in. pieluchy, pościel, ubranka na zmianę).
§ 3 OBOWIĄZKI RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
 1. Rodzic/Prawny opiekun zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat na podany w umowie numer konta bankowego w wysokości:
  • 990 zł za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie;
  • 9,90zł dziennie za wyżywienie dziecka.

  Miesięczne czesne nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub urlopowania się dziecka – jest to gwarancja zachowania miejsca w Klubie. Każdorazowo za odwołanie posiłku w przypadku nieobecności dziecka, opłata ulega zmniejszeniu. Dyrektor obniża czesne w przypadku przerwy wakacyjnej lub świątecznej.

 2. W przypadku uczęszczania do Klubu rodzeństwa (będącego również w Klubie) opłata miesięczna wynosi 1900zł.
 3. Rodzic/Prawny Opiekun zobowiązuje się do powiadomienia Klubu o nieobecności dziecka pod numerem telefonu: 694 893 145 w celu odwołania posiłku do godziny 8 . W innym przypadku opłata za wyżywienie zostanie naliczona zgodnie z dzienną stawką żywieniową.
 4. Rodzice/Prawni opiekunowie zobowiązują się do przyprowadzania oraz odbierania dziecka w godzinach otwarcia Klubu. W przypadku spóźnienia się naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 80zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 5. Rodzice /Prawni opiekunowie zobowiązują się do wypełnienia stosownego upoważnienia do odbioru dziecka przez inne osoby pełnoletnie, dołączonego do „Karty zgłoszenia”.
 6. Warunkiem przyjęcia dziecka do Klubu jest w pierwszej kolejności wypełnienie „Karty zgłoszenia”, uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 400zł, a następnie podpisanie umowy.
 7. Rodzic zobowiązany jest do zapewnienia dziecku wyprawki, która ustalana jest przez Dyrektora Klubu.
 8. W przypadku przebycia przez dziecko choroby zakaźnej, rodzic zobowiązuje się do dostarczenia do placówki zaświadczenia o zakończeniu leczenia.
 9. Rodzic/Prawny opiekun ma prawo do złożenia rezygnacji, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
 10. Rodzic/Prawny opiekun zobowiązuje się do comiesięcznego wyprania pościeli oraz codziennego mycia oraz wyparzania bidonu/butelki/kubeczka.
 11. Rodzic/Prawny opiekun ma obowiązek poinformować Dyrektora Klubu o zmianie numeru telefonu lub adresu zamieszkania.
 12. Rodzic/Prawny opiekun zapewnia dobrowolnie dziecku ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.
§ 4 ORGANIZACJA URODZIN/IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA
 1. W Klubie możliwa jest organizacja urodzin dziecka oraz imprez okolicznościowych typu pożegnanie (gdy dziecko odchodzi z Klubu) w godzinach otwarcia placówki.
 2. Podczas takiej imprezy rodzic/opiekun może dostarczyć do Klubu wybrany przez siebie poczęstunek (tj.: tort, słodycze, owoce itp.) i inne imprezowe gadżety. Razem z poczęstunkiem rodzic/opiekun zobowiązany jest dostarczyć paragon. Ze względu na procedury bezpieczeństwa nie przyjmujemy tortów i innych produktów bez potwierdzenia źródła zakupu.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Dyrektorem Klubu a Rodzicem/Prawnym opiekunem oraz Kodeks Cywilny.
 2. Dyrektor Klubu zobowiązuje się do informowania Rodziców/Prawnych Opiekunów o zmianach w cenniku, regulaminie oraz statucie z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Rodzice/Prawni opiekunowie wyrażają zgodę na publikację wizerunku dziecka na stronie internetowej Klubu oraz Facebooku.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2022 r.
Menu